دات نت نیوک

معرفی مدیران

معصومه حجتی

مدیر امور اداری و مالی

اطلاعات تماس

  • تلفن مستقيم: 75207000-021
  • آدرس: خیابان ولی عصر (عج) ـ بالاتر از اسفندیارـ خیابان رحیمی ـ پلاک 58
  • ايميل: n.ebrahimi@freezones.ir

شرح وظایف

  • - هدايت و ايجادهماهنگي بين فعاليتهاي اداري و تنظيم برنامه كار ادارات تابعه مديريت مالي.
    - انجام كليه پرداختها و دريافتها برطبق ضوابط و مقررات.
    - درخواست وجه و وصول اعتبارات از خزانه داري كل.
    - تنظيم حسابهاي دريافتي و پرداختي ازقبيل سپرده ها،ضمانت نامه ها،پيش پرداختها، علي الحسابها و دريافت و پرداخت ديون و غيره.
    - تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم مالي جهت ارايه به مقام بالاتر.
    - تنظيم انواع دفاتر از قبيل: دفتر روزنامه كل، اعتبارات و تهيه صورتهاي مالي، ترازنامه ها و ... برحسب برنامه فصول و مواد هزينه به منظور كنترل اعتبارات
    - تامين و تعهد اعتبار و ثبت تعهدات براي هزينه ها بر اساس بودجه مصوب و انجام اقدامات لازم جهت افتتاح اعتبارات اسنادي.
    - رسيدگي به كليه اسناد مالي
    - نظارت دقيق و تشكيل حسابداري اموال ،انبارگردان با كمك تداركات ،مناقصات و مزايده ها .
    - ايجاد يك سيستم اطلاعاتي مالي جهت كنترل بهتر فعاليت هاي مالي و دسترسي سريع با اين گونه اطلاعات براي ارائه به واحدهاي ذيربط و مقامات بالاتر.
    - همكاري مستقيم با مديريت بودجه و تشكيلات جهت هماهنگي امور مربوط به تدوين بودجه هاي جاري و عمراني
    - تنظيم اسناد فوق العاده مزايا و ساير هزينه ها.
    - صدور برگه هاي محاسباتي.
    - تنظيم و نگهداري دفاتر بانك و ثبت صورت حسابهاي واصله از بانك.
    - تنظيم حسابهاي بانكي مربوط به اعتبارات ارزي.
    - تنظيم و نگهداري حسابهاي دبیرخانه
    - ثبت و نگهداري دفاتر روزنامه كل و معين و كنترل دفاتر معين از طريق دفتر كل.
    - تهيه صورتهاي مالي و تهيه كاربرگ ،تراز آزمايشي و تراز نهايي.
    - ثبت و ضبط برگه هاي محاسباتي حسابهاي عمومي و اختصاصي و تهيه صورتهاي لازم.
    - تنظيم حسابهاي نهايي دبیرخانه و تهيه لايحه تفريغ بودجه سال دبیرخانه و ارسال آن به ديوان محاسبات.
    - تفكيك اسناد هزينه ماهانه براي ارسال نسخ لازم به ديوان محاسبات و همچنين نگهداري يك نسخه از اسناد و مدارك در بايگاني.
    - تهيه و تنظيم ليست دفاتر اموال دبیرخانه اعم ازمنقول و غير منقول.
    - كنترل اموال كليه واحدها به روش استفاده از برچسب و تهيه ليست اموال هر واحد و نصب آن در هر اتاق.
    - حسابداري اموال به منظور كنترل موجوديها،خريد كالا بر اساس نياز و درخواست واحدها.
    - تهيه و تنظيم نگهداري حساب اموال هر واحد با مشخصات كامل.
    - كامپيوتري كردن صورت اموال.
    - تهيه گزاشهاي لازم در مورد اموال و ارسال آن به مقامات بالاتر در صورت درخواست آنها.
    - پيش بيني لازم در تعمير و نگهداري وسايل و اموال قابل تعمير.
    - جمع آوري اموال اسقاطي و به مزايده گذاشتي با نظارت ذيحساب ،معاون اداري و مالي و گروه حقوقي و مسئولين ديگر در صورت ضرورت .
    - رسيدگي به مدارك وصول درآمدهاي دبیرخانه
    - رسيدگي به اسناد و ليست هاي حقوقي و مزاياي كاركنان از لحاظ انطباق با مقررات موضوعه.
    - رسيدگي به اسناد هزينه به منظور ايجاد سيستم كنترل داخلي در امور مالي دبیرخانه
    - تطابق اسناد هزينه با بودجه مصوب دبیرخانه
    - تهيه گزارش احتمالي در مورد تخلفات به مقامات ذيصلاح.
    - تطابق اسناد هزينه با موارد كدبندي،مواد و ريز مواد بر طبق مقررات و آئين نامه وضع شده از قبل.
    - تنظيم و نگهداري دفاتر اعتبارات بر حسب برنامه ها و فصول و مواد هزينه.
    - نگهداري سقف بودجه مصوب و تفصيلي دبیرخانه برحسب اعتبارات برنامه اي واحد استفاده كننده.
    - تهيه و صدور حواله اعتبارات.
    - تنظيم حواله ارزي.
    - منظور نمودن هزينه هاي قطعي كليه تعهدات در طي سال مالي.
    - تهيه صورت عملكرد هاي هزينه هاي جاري در قالب برنامه و شرح مواد و هزينه هاي عمران و غيره.
    - تهيه گزارش از كيفيت و كميت اعتبارات ايجادشده و ارسال سريع و به موقع آن به مقامات مافوق.
    - انجام امور بانكي و نقدي و اسنادي ،اوراق بهادار،سپرده ها.رسيدگي و كنترل دفاتر بانكي.
    - تنظيم اسناد و دفاتر پيش پرداخت ،تنخواه گردان ،علي الحساب و رسيدگي به اموربانكي آن.
    - وصول درآمدهاي دبیرخانه.
    - وصول وجه اعتبارات براي هزينه هاي مستمر و غيرمستمرطبق مقررات خزانه.
    - صدور چك و حواله هاي بانكي.
    - محاسبه حقوق و مزاياي كاركنان شاغل در دانشگاه و پرداخت آن.
    - انجام امور مربوط به وامهاي دريافتي كاركنان و واريز آنها