رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قوانین عمومی سرمایه گذاری خارجی در سرزمین اصلی

 

 راهنمای پذیرش سرمایه گذاری

 مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری

 درباره قانون سرمایه گذاری خارجی

 فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری خارجی

 قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی در سرزمین اصلی

     قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرائی آن

      چکیده ای از قانون مالیاتهای مستقم

     آیین نامه،تصویب نامه و بخشنامه های مرتبط