رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري - صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي

ماده واحده ـ محدوده‏اي از منطقه شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و محدوده‏اي از شهرستانهاي جلفا و بندرانزلي كه هيأت وزيران تعيين مي‏كند به عنوان مناطق آزاد تجاري - صنعتي شناخته مي‏شود. مناطق يادشده در كليه امور براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي مصوب  1372/6/7و اصلاحات بعدي آن اداره خواهند شد.
ورود كالاي همراه مسافر از سه منطقه آزاد يادشده به ساير نقاط كشور به هر ميزان ممنوع است.
اين قانون از تاريخ تصويب، لازم الاجراء است.