رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
محدودة منطقه آزاد قشم

1ـ بخشي ازساحل شمال شرقي جزيره قشم به وسعت تقريبي 130كيلومترمربع به عنوان قسمتي از محدودة 300كيلومتري منطقه آزاد قشم (طبق نقشه پيوست) تعيين مي‏شود. سازمان منطقه آزاد قشم بقيه اراضي موردنيازبراي اجراي برنامه‏ها و طرح‏هاي آتي خود را با رعايت به هم پيوستگي محدوده مذكور و قرارگرفتن در ضلع شمال شرقي جزيره، به تدريج برا ي تصويب به شوراي‏عالي مناطق آزاد پيشنهاد مي‏نمايد.( )

2ـ تمامي اراضي خارج از منطقه آزاد (به استثناي نقاط نظامي، امنيتي كه به ترتيب مقرر در تبصره اين بند مشخص مي‏شود) به عنوان منطقه ويژه اقتصادي، تعيين و سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان سازمان مسؤول منطقه ويژه اقتصادي مزبور تعيين مي‏شود. حدود اختيارات سازمان مسؤول يادشده برطبق تصويب‏نامه شماره /42890ت 15003ك مورخ  1374/3/23و اصلاحات بعدي آن و با رعايت قوانين ومقررات جاري كشور مي‏باشد.

تبصره: نقاط نظامي و امنيتي با پيشنهاد ستاد فرماندهي كل قوا، دبيرخانه شوراي‏عالي امنيت ملي و دبيرخانه‏ شوراي‏ عالي مناطق آزاد به تصويب شوراي‏عالي امنيت ملي خواهد رسيد.

بخشي ديگر از محدوده منطقه آزاد قشم

بخشي از ساحل شمال شرقي جزيره قشم به وسعت تقريبي يكصد و شصت (160) كيلومتر مربع (طبق نقشه پيوست) ــ علاوه بر محدوده موضوع تصويب‏نامه شماره /45399ت 16876ك مورخ 1376/5/16با رعايت به هم پيوستگي محدوده مذكور به عنوان منطقه آزاد تعيين مي‏شود.

قلمرو و نقشه محدوده آبي منطقه آزاد قشم

قلمرو محدوده آبي منطقه آزاد قشم با مختصات به شرح زير و نقشه پيوست( ) منحصراً در خصوص فعاليت‏هاي مربوط به سوخت‏رساني كشتيها تعيين مي‏گردد. مختصات قلمرو محدودده آبي منطقه آزاد قشم:

A) 26 DEG 34 N    55 DEG 55 E

B) 26 DEG 36 N    55 DEG 43 E

C) 26 DEG 27 N    55 DEG 36 E

D) 26 DEG 32 N    55 DEG 54 E