رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
بنادر و کشتیرانی منطقه آزاد اروند

بندر اروند کنار (استان خوزستان)                                خليج‌فارس

نام و شماره اسكله

كاربري

آبخور مجاز (متر)

طول اسكله (متر)

ظرفيت پذيرش شناور (تن)

ملاحظات

اسکله تجاري اروند کنار(پل دسترسي)

متفرقه

٢

36

زير 200 تن

 

 بنادر بازرگاني منطقه

بندر خرمشهر

اين بندر در محل تقاطع دو رود كارون و شط العرب در ساحل خليج فارس قرار دارد . پس از اتصال آن به راه آهن سراسري ايران و پيوستن به درياي شمال به سرعت گسترش يافت. بندر مذكور به طول 1360 متر و به عرض 5/32 متر ميباشد كه داراي امكان پهلو گرفتن 9 فروند كشتي اقيانوس پيماست . ظرفيت بندر خرمشهر براي تخليه كالاي عمومي حداقل 4 هزار و حداكثر 6 هزار تن در روز بوده و اغلب واردات و صادرات كشور ايران در اين بندر صورت ميگرفت.
طبق گزارش سازمان بنادر و كشتيراني جمع كشتيهاي وارده به بندر خرمشهر در سالهاي قبل از انقلاب به ترتيب 809 فروند به ظرفيت خالص 3765 هزار تن در سال 1355 طبق گزارش گمرك ايران وزن كالاي تخليه شده در سال1355 به 4694 هزار تن بوده وزن كالاي بارگيري شده با همان شاخص بجز مواد نفتي در سال1355 ، 197 هزار تن بوده است .

بندر آبادان

اين بندر در جزيره آبادان 16 كيلومتري جنوب بندر خرمشهر كنار اروند رود قرار دارد .
كليه تاسيسات و تجهيزات اين بندر متعلق به شركت ملي نفت ايران است و اسكله هاي متعدد آن اختصاص به صدور مواد نفتي و ورود ماشين آلات مذكور را داشته است.
بر اساس گزارش سازمان بنادر و كشتيراني جمع كشتيهاي وارد به بندر آبادان در سال 1355 ،
184 فروند به ظرفيت خالص 786 هزار تن بوده است. وزن خالص كالاي تخليه و بارگيري شده به استناد گزارش گمرك ايران 946 هزار تن در سال 1355 و 75 هزارتن در سال 1359 تخليه و 18 هزار تن در سال 1355 ميزان كالاي بارگيري شده ( بجز مواد نفتي ) بوده است .