رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
بنادر و کشتیرانی

رديف

نوع دستگاه

تعداد

1

لايروب

1

2

يدك كش تا 1500 اسب

4

3

راهنما بر

2

4

بارج

2

5

قايق تجسس و نجات

2

6

قايق تجسس و نجات( ناجي-14)

1

7

لايروب چنگكي

1