رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
مراکز بهداشتی منطقه آزاد انزلی

مرکز        

آدرس

تلفن

بیمارستان بهشتي

  خروجی غربی شهر ، بعد از ایستگاه هشتپر   

4228203

کلینیکهای شبانه روزی

 

 

 بوعلی

  ورودی شرقی شهر ، میدان گاز

 

 مهر

  روبروی هلال احمر

 

 غازیان

  غازیان

 

 رازی

  چراغ برق

 

 فاطیما

  خیابان گلستان

 

 گلسار

  خیابان گلستان

 

داروخانه ها

 

 

   شبانه روزی غازیان

  غازیان

 

   شبانه روزی رازی

  خیابان گلستان

 

   دکتر ماشینچی

  خیابان گلستان

 

رادیولوژی

 

 

   دکتر نادریانی

  خیابان گلستان

 

   دکتر پورشاهی

  چراغ برق

 

آزمایشگاه

 

 

   دکتر امیدواری

  چراغ برق

 

   دکتر ابریشمی

  چراغ برق

 

   دکتر عسکری

  خیابان گلستان

 

کلینیکهای جراحی

 

 

   سینا

  آخر خط- روبروی گلزار شهدا

 

   خزر

  روبروی هلال احمر

 

   فارابی

  خ مطهری - جنب مدرسه آزادگان