رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
شعبه ها و باجه هاي بانكي فعال در منطقه آزاد كيش

 

رديف

نام بانك

شعبه/ باجه

نوع خدمات

تسهيلات

هزينه هاي بانكي

نرخ تسهيلات

صنعتي

خدماتي

كشاورزي

1

صادرات

7

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- كشاورزي- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

16%

14%

2

ملي

9

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن-  بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

18%

20%

___

3

كشاورزي

4

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- تعمير مسكن- كشاورزي- خدمات- بازرگاني داخلي- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

16%

___

4

سپه

5

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

18%

5/11%

5

رفاه كارگران

3

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

22%

25%

___

6

ملت

8

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

18%

20%

___

7

تجارت

9

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

15%

15%

___

8

مسكن

3

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/0%

14%

16%

___

9

توسعه صادرات

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات

5/0%

17%

18%

___

10

سامان

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و  خارجي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/1%

17%

17%

___

11

پارسيان

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي ريالي و ارزي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي- خدمات- قرض الحسنه ازدواج

5/1%

21%

20%

___

12

اقتصاد نوين

1

كليه عمليات بانكي براساس مقررات بانك مركزي- ريالي

صنعت و معدن- ساختمان- مسكن- تعمير مسكن- بازرگاني داخلي و خارجي- خدمات- كشاورزي- قرض الحسنه ازدواج

5/1%

17%

17%

___

13

استاندارد چارترد

1

كليه عمليات ريالي (فقط افتتاح حساب جاري)

____

2%

___

___

___

14

تجارتي ايران

و اروپا

1

عمليات بانكي بويژه ارزي (اعتبارات اسنادي و حواله)

____

2%

___

___

___

* شايان ذكر است بانك خارجي فيوچر بانك و بانك صنعت و معدن در مرحله افتتاح در منطقه بوده و بانك كارآفرين در مرحله دريافت مجوز تاسيس مي باشد.

شرکتهای بیمه فعال

رديف

شركت بيمه

نوع فعاليت

هزينه هاي بيمه

صنعتي

خدماتي

تجاري

1

ايران معين

انواع عمليات بيمه مستقيم در رشته اموال، اشخاص و مسئوليت

تا 2% (رقابتي)

تا 5/1در هزار (رقابتي)

 

2

اميد

انواع عمليات بيمه مستقيم در رشته اموال، اشخاص و مسئوليت

تا 2% (رقابتي)

تا 5/1 در هزار (رقابتي)

 

3

حافظ

انواع عمليات بيمه مستقيم در رشته اموال، اشخاص و مسئوليت

تا 2% (رقابتي)

تا 5/1 در هزار (رقابتي)

 

4

اتكائي امين

ارائه خدمات بيمه گري اتكائي جهت شركتهاي بيمه

__

__

__