رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
برنامه هاي آتي و پروژه هاي زير ساختي

  برنامه هاي آتي و پروژه هاي زير ساختي:


بخشي از برنامه هاي آتي سازمان عبارتند از:


-    تشكيل مركز مطالعات راهبردي


-    تشكيل مركز خدمات سرمايه گذاري


-    ايجاد مراكز آموزشي فني و حرفه اي


-    آغاز عمليات اجرايي شهرك صنعتي و خدماتي


-    آغاز عمليات اجرايي هتل 100 اتاقه 4 ستاره


-    احداث شهرك مسكوني


-    احداث شهرك گردشكري


-    تشكيل بانك ارس


-    تعريض جاده مرزي


-    انجام عمليات بخش هايي از راه آهن جلفا-اصلاندوز


-    پمپاژ رود ارس براي تحت كشت بردن اراضي