رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
شرح وظایف مدیریت سرمایه گذاری

• انجام امور مربوط به جلب و حمایت سرمایه‌های داخلی و خارجی و برنامه ریزی برای جذب مشارکت خارجی در رشته‌های مختلف سرمایه گذاری در «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی»
• تمرکز و تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی در مناطق آزاد و سرمایه‌گذاریهای مناطق آزاد در خارج
• ارائه مشاوره برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
• تدوین استراتژی های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با همفکری خود مناطق
• بررسی‌ و ارائه پیشنهاد در مورد سیاستها، ضوابط و برنامه‌های مربوط به امور سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در مناطق  و سرمایه گذاریهای مناطق در خارج از کشور
• برنامه ریزی در جهت جذب موسسات صنعتی، بازرگانی و خدماتی که با نظر ایرانیان خارج از کشور اداره می شود و هدایت آن ها به سمت سرمایه گذاری در مناطق آزاد
• شرکت در نشست های مرتبط، کنفرانسها، سمینارهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی و تبلیغ و تبیین فعالیت های حوزه و سازمان های مناطق آزاد
• همکاری و هماهنگی در مذاکره، تهیه و تنظیم موافقتنامه های مربوط به تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری دیگر کشورها و انجام اقدامات مربوطه و پیگیری تحقق آنها
• نظارت بر حسن اجرای موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه و حل و فصل مسائل جاری سرمایه گذاریها طبق موازین قانونی و تفاهم شده با طرف های خارجی در مناطق آزاد
• فراهم نمودن امکانات مربوط به تشویق و جلب سرمایه گذاری خارجی و داخلی از طریق تهیه بروشورهای تبلیغاتی و راهنمای سرمایه گذاران و ارائه تسهیلات و حمایت قانونی برای اشخاص (حقیقی و حقوقی)، شرکتها و موسسات خارجی که در مناطق سرمایه گذاری می نمایند
• بررسی طرحها و پیشنهادات سرمایه گذاری خارجی در مناطق و ارجاع آن ها به مناطق بر اساس زمینه های موجود
• پیگیری و اجرای تصمیمات متخذه درخصوص نحوه پذیرش و نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی
• تحقیق، مطالعه و تهیه و تنظیم گزارشهای تحقیقی، مطالعاتی و آماری در مورد روند سرمایه گذاری خارجی در مناطق، بازارهای سرمایه در داخل و خارج از کشور و بررسی اثرات ناشی از پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی در بخشهای مختلف اقتصادی
• همکاری با مسئولین حوزه مشاورت در ارائه پیشنهادات مفید و سازنده در زمینه جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نظر در هر یک از مناطق و هماهنگی و اولویت گذاری این امور با نظارت مسئولین مناطق
• همکاری و هماهنگی با دیگر واحدها در جهت ارتباط با مجامع و مقامات در سطوح بین المللی
• برقراری ارتباط با نهاد های تخصصی بین المللی شامل کنوانسیون بین المللی مناطق آزاد، فدراسیون بین المللی مناطق آزاد، سازمان آنکتاد و موارد مشابه
• استانداردسازی فرایندهای سرمایه گذاری، گزارشات آماری سرمایه گذاری و ... با استفاده از استانداردهای بین المللی با کمک سازمان های مرتبط داخلی و خارجی
• جلب کمک های فنی و اقتصادی از نهادهای اقتصادی بین المللی همانند بانک جهانی، آنکتاد، یونیدو، بانک توسعه اسلامی و ...
• برقراری ارتباط دو سویه با تشکل های سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی همانند اتاق های بازرگانی، شوراهای بازرگانی و ...
• بررسی و تهیه گزارش های لازم جهت مقایسه مقررات و ترتیبات عملی فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد جهت طرح در دولت و یا کمیسیون اقتصاد و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مناطق آزاد و برنامه های عمرانی کشور
• کوشش و برنامه ریزی در جلب و جذب سرمایه ها و هدایت سرمایه ها در امور مختلف با توجه به سیاست ها، اهداف و تعیین اولویت ها با نظارت مسئولین حوزه مشاورت رئیس جمهور در امور مناطق آزاد
• هماهنگی با مدیران عامل و مسئولین سرمایه گذاری هر یک از مناطق آزاد و جلب همکاری ایشان در جهت انجام وظایف محوله با نظارت مسئولین حوزه مشاورت
• شرکت در جلسات دوره ای با مسئولین سرمایه گذاری مناطق در جهت تبادل اطلاعات و تهیه گزارش از فعالیت های انجام شده یا در دست اقدام هر یک از مناطق
• انجام سایر وظایف مشابه و مرتبط طبق تشخیص مسئولین مرتبط
• بازنگری و تدوین قوانین و آئین نامه ها و روش های اجرایی در خصوص سرمایه گذاری در مناطق آزاد
• پیگیری حل مشکلات و رسیدگی به شکایات سرمایه گذاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
• راهنمایی و معرفی متقاضیان سرمایه گذاری به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
• نظارت بر عزل و نصب معاونین و مسئولین سرمایه گذاری در مناطق آزاد
• برگزاری همایش های دوره ای برای مسئولین سرمایه گذاری در مناطق آزاد
• برگزاری دوره های آموزشی مشترک برای مناطق آزاد و ویژه کشور در سطوح مختلف مدیریتی، کارشناسی و واحد های تولیدی و تجاری
• بهبود فضای کسب و کار در مناطق با استفاده از تجربیات بین المللی و بکار گرفتن فن آوری های نوین
 
خواشمند است جهت سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرم مربوط را تکمیل و به آدرس حوزه مشاورت ریاست جمهوری در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، و یا به آدرس پست الکترونیک info@freezones.ir  ارسال نماید